Czy we współczesnej szkole jest miejsce na idee Janusza Korczaka?

Kilka słów o idei korczakowskich szkół marzeń.

 

Idee Janusza Korczaka od dawna są inspiracją dla wielu nauczycieli i rodziców. Jego założenia pedagogiczne dobrze korespondują z kluczowymi umiejętnościami XXI wieku, jakich potrzebują uczniowie do skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Edukacja w korczakowskim duchu zdecydowanie różni się od obowiązującej w szkole państwowej, przeciwstawia się temu co tradycyjne i powszechnie uznane. Przedstawia wyraz buntu przeciw sztywności systemu szkolnego. Promuje nowoczesne wychowanie, koncentruje się – za Januszem Korczakiem – na sztuce wychowania, rozumnym wychowaniu, rozumnych wychowawcach. Przede wszystkim zakłada humanizację edukacji. Wychowanie i nauczanie ma na celu pomaganie dziecku
w tworzeniu samego siebie, zaspokajaniu potrzeb i stymulowaniu do rozkwitu.

Szkoła, która daje przestrzeń

Uczeń staje się indywidualnością, autonomicznym aktorem własnego rozwoju. Nauczyciel natomiast jest doradcą, przewodnikiem, animatorem, obserwatorem, słuchaczem, mentorem, tutorem, uczestnikiem procesu dydaktycznego, partnerem współdziałającym z uczniem. Jego główną rolą jest stymulowanie rozwoju młodych ludzi, inspirowanie i wspieranie ich aktywności, zachęcanie do przejmowania odpowiedzialności za własną naukę. Nauczyciel daje uczniowi przestrzeń, w której dziecko może odnaleźć swoją własną motywację do działania.

W Korczakowskich Szkołach Marzeń sięgamy po innowacyjne rozwiązania dla rozwoju dzieci, budujemy nowoczesną edukację – bliską Staremu Doktorowi – a istotną i aktualną w obecnych czasach. Podążamy wytyczonymi przez Korczaka ścieżkami, odeszliśmy od sztywnych standardów i praktyk edukacji formalnej, budujemy otwartą, przyjazną przestrzeń edukacyjną.

Pięć lat doświadczeń szkoły marzeń

Jako wykładowca akademicki Uczelni Korczaka z radością tworzę od pięciu lat Korczakowską Szkołę Marzeń w Olsztynie. Od początku zakładaliśmy, że nasze fundamenty to szacunek, wolność i dialog. Ja także wierzę, że wychowanie to proces oparty na partnerstwie. Dlatego stawiamy na budowanie relacji nauczyciela i ucznia, relacji między dziećmi i między dorosłymi, wzajemne podmiotowe traktowanie.

Korczak apelował do wychowawców, aby zadbali o podstawowe prawa dziecka. Apel ten ciągle jest aktualny. Dziecko ma prawo do szacunku, do niewiedzy, do niepowodzeń i łez, prawo do upadku, do popełnienia błędu, własności, radości, do wypowiadania swoich myśli i uczuć czy do bieżącej chwili. Prawa te dotyczą zasadniczych potrzeb każdego z nas, niezależnie od etapu życia, na jakim jesteśmy. Podstawą korczakowskiej pedagogiki są miłość i szacunek do dziecka. Podmiotowe traktowanie dziecka, odkrywanie indywidualności, poszanowanie przyjętych zasad i praw innych osób służą wspaniałemu, wszechstronnemu rozwojowi i rozbudzaniu potencjału.

Co jest ważne w korczakowskich szkołach

W praktyce działania szkół podstawowych, które prowadzimy istne jest kilka kwestii:

 • Nastawienie na więzi, budowanie relacji i wspierającej atmosfery w szkole. W praktyce oznacza to omawianie zasad, ustalanie granic, tworzenie kontraktu grupy.
 • Dialogowanie, język szacunku, porozumienie bez przemocy. Dlatego nie stosujemy systemu nagradzania i karania.
 • Codzienne „kręgi zaufania”, podczas których tworzymy uczniom bezpieczną przestrzeń na wyrażanie siebie. To kręgi poranne podczas, których dzielimy się pomysłami, planujemy dany dzień i tydzień, przyjmujemy zadania do realizacji, kręgi wymiany – np. podczas pojawiających się problemów czy konfliktów oraz kręgi całej społeczności.
 • Otwarta, przyjazna przestrzeń edukacyjna – zrezygnowaliśmy z systemu klasowo-lekcyjnego i sztywnych programów nauczania, odeszliśmy od standardów i praktyk edukacji formalnej.
 • Niesystemowy sposób osiągania celów dydaktycznych i wychowawczych – uczniowie realizują zróżnicowane projekty, przy jednoczesnej realizacji podstawy programowej.
 • Nauczanie zindywidualizowane sprzyjające wielostronnej aktywności uczniów. Uczniowie wykonują zadania w swoim własnym tempie, poświęcając zadaniom tyle czasu, ile potrzebuje. Dzieci uczą się w zróżnicowany sposób. Dorośli razem z dziećmi poszukują najkorzystniejszych metod zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Każdy może rozwijać się z uwzględnieniem zainteresowań i pasji. Uczeń ma szansę na zachowanie własnej indywidualności. Cele dydaktyczne i wychowawcze osiągane są w niesztampowy sposób, a dzieci przejmują odpowiedzialność za własną naukę.
 • Praca grupowa, zespołowa i indywidualna – uczniowie wykonują różne zadania w tym samym czasie, są zachęcani do odkrywania swoich własnych dróg zdobywania wiedzy i umiejętności. Korzystamy z metod nauczania, które bazują na aktywności własnej uczących się m.in. metoda projektu, metody aktywizujące.
 • Idea holistycznego kształcenia – treści przedmiotów są integrowane. Szkolna przestrzeń traktowana jest jako skuteczne narzędzie w edukacji, i nie jest ograniczana do pobytu ucznia w szkolnej ławce.
 • Rozwój postawy badawczej ucznia i wzbudzanie naturalnej ciekawości.
 • Zachowanie równowagi między światem natury i technologią, poszukiwaniem balansu między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.
 • Zajęcia w terenie, otwartość na środowisko i naturę.
Otwarta przestrzeń edukacji

W praktyce działania Korczakowskiej Szkoły Marzeń dbamy, by uczenie się było przygodą, odkrywaniem, kreatywnym poznawaniem świata. Pomagamy uczniom przygotować się do dorosłego życia, ale przede wszystkim rozwijać się harmonijnie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, wartościami i zainteresowaniami. Przekaz edukacyjny jest spersonalizowany, dopasowany do możliwości, ale także różnych preferencji i różnorodności uczniów.

Jestem przekonana, że fundamentami nowoczesnej szkoły są relacje między ludźmi i traktowanie od początku dzieci jak ludzi, zgodnie z korczakowskim zaleceniem. Zbudowaliśmy w naszych szkołach przestrzeń do takich relacji: sprzyjającą rozmowie, doświadczaniu, komunikacji. Doświadczenia te będziemy teraz rozwijać w Olsztynie w Liceum Korczaka. Sukces w życiu mogą odnieść ludzie wierzący we własne siły, znający swoje talenty, umiejący współpracować, wyznaczać sobie własne cele i konsekwentnie, z pasją dążyć do ich realizacji. Tu znów warto przypomnieć maksymę Janusza Korczaka: „Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało”.

Autorka: Jolanta Nowosielska